top

Online Japanese lessons

Japanese Hiragana

NopointVideo
LCB001a/i/u/e/o

LCB002ka/ki/ku/ke/ko

LCB003sa/si/su/se/so

LCB004ta/chi/tsu/te/to

LCB005na/ni/nu/ne/no

LCB006ha/hi/hu/he/ho

LCB007ma/mi/mu/me/mo

LCB008ya/yu/yo

LCB009ra/ri/ru/re/ro

LCB010wa/wo/n

LCB011a~n

LCB012ga~po

LCB013kya~ryo

LCB014practice

LCB015practice

LCB016practice


Online Japanese lessons

a:474 t:1 y:0

powered by HAIK 7.3.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK